جایزه بین المللی
2018یونسکو به بنیاد ICDL جمهوری اسلامی ایران اهداء شد
بنیاد ICDL از شبکه 2 سیما
بازدید استانی
بازدید از مراکز استان خراسان رضوی بهمن ماه سال 1396

بازدید از مراکز استان کردستان تیرماه سال 1397

برگزاری همایش مرکز دارالفنون قم با حضور ریاست نهضت سوادآموزی،مدیر بنیاد ICDL ایران در چهارشنبه 3 مرداد 1397
روز ICDL
آزمون های جاری
پايان آزمون در مركز فرهنگي آموزشي رشد 3 (تهران)

افتخارات
مسابقه برترین عملکرد

Label

دوره های ایران مهارت در مراکز بنیاد ICDL ایران

بزودی مراکز بنیاد ICDL ایران می توانند دوره های ایران مهارت را اجرا نمایند

تعداد بازدید: 881

ادامه مطلب ...

دریافت اطلاعات کلاسهای ICDL نهضت سواد آموزی

مدیران محترم مراکز مجری طرح دوره آموزشی ICDL فرم اطلاعات کلاسهای نهضت سواد آموزی را تا تاریخ 1398/02/28 بنیاد ارسال نمایید.

تعداد بازدید: 189

ادامه مطلب ...

بازدید استانی مراکز

مدیر بنیاد ICDL ایران از مراکز جنوبی استان کرمان بازدید نمودند.

تعداد بازدید: 201

ادامه مطلب ...

ثبت ضمن خدمت دوره هاي بنياد ICDL ايران درسامانه LTMS

اسامي فرهنگياني كه مهارتهاي ICDL را در مراكز بنيادICDL ايران با موفقيت گذراندند در سامانهLTMS ضمن خدمت وزارت آموزش وپرورش ثبت شد

تعداد بازدید: 807

ادامه مطلب ...

اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیر دولتی و صنایع آموزشی

بازدید معاونین وزیرومسئولین وزارت آموزش وپرورش از غرفه بنیاد ICDLایران

تعداد بازدید: 86

ادامه مطلب ...

نسخه جدید نرم افزار کلاینت

نسخه جدید نرم افزار کلاینت در صفحه بروز رسانی قابل دسترسی میباشد

تعداد بازدید: 424

ادامه مطلب ...

تقدیر وزیر آموزش و پرورش از بنیاد ICDL جمهوری اسلامی ایران

تعداد بازدید: 409

ادامه مطلب ...آمار سایت
تعداد بازديد: 2409290
کاربران آنلاین: 37

*کسب نمره 100 ابوالقاسم رستمي راوري در مهارت: واژه پرداز (بيداري دانايي 2). *کسب نمره 100 محمدحسين مرشدزاده راوري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (بيداري دانايي 2). *کسب نمره 100 اميرحسين ميرحسيني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (بيداري دانايي 2). *کسب نمره 100 محمد علي ملك زاده داوراني در مهارت: ارائه مطلب (خوارزمي). *کسب نمره 100 فاطمه محمدي جرجافكي در مهارت: ارائه مطلب (خوارزمي). *کسب نمره 100 مرضيه باقريان جعفرآبادي در مهارت: ارائه مطلب (خوارزمي). *کسب نمره 100 فهيمه زعيمباشي در مهارت: صفحه گسترده (خوارزمي). *کسب نمره 100 ايمان حسين نژاد در مهارت: صفحه گسترده (خوارزمي). *کسب نمره 100 آزاده فاضلي حسن آبادي در مهارت: صفحه گسترده (خوارزمي). *کسب نمره 100 فاطمه عربپور در مهارت: صفحه گسترده (خوارزمي). *کسب نمره 100 فاطمه عربپور در مهارت: ارائه مطلب (خوارزمي). *کسب نمره 100 مهديه حاجي محمدي جرجافكي در مهارت: پايگاه داده (خوارزمي). *کسب نمره 100 محمد امين اسحاقي در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد امين اسحاقي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد امين اسحاقي در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد امين اسحاقي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد امين اسحاقي در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 نگار حدادي در مهارت: ارائه مطلب (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 نگار حدادي در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 نگار حدادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 نگار حدادي در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 ريحانه سادات اسديان در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 ريحانه سادات اسديان در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 ريحانه سادات اسديان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 ريحانه سادات اسديان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 ريحانه سادات اسديان در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 ريحانه سادات اسديان در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 ثنا عليمرداني در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 ثنا عليمرداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 ثنا عليمرداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 ثنا عليمرداني در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سيده سميرا اسديان در مهارت: ارائه مطلب (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سيده سميرا اسديان در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سيده سميرا اسديان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سيده سميرا اسديان در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سيده سميرا اسديان در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سمانه سادات اسديان در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سمانه سادات اسديان در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سمانه سادات اسديان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سمانه سادات اسديان در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 سمانه سادات اسديان در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد صالح عنايتي راد در مهارت: ارائه مطلب (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد صالح عنايتي راد در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد صالح عنايتي راد در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 كيارش عباس زاده در مهارت: ارائه مطلب (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 كيارش عباس زاده در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 كيارش عباس زاده در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 كيارش عباس زاده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 كيارش عباس زاده در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 كيارش عباس زاده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 كيارش عباس زاده در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 نازنين فاطمه باقرزاده در مهارت: ارائه مطلب (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 نازنين فاطمه باقرزاده در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 نازنين فاطمه باقرزاده در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 نازنين فاطمه باقرزاده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 نازنين فاطمه باقرزاده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 نازنين فاطمه باقرزاده در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 نازنين فاطمه باقرزاده در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 مهدي فتوحي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (موسسه آموزشي نكوئي). *کسب نمره 100 فهيمه ميرزايي كيا در مهارت: واژه پرداز (وليعصر (عج)). *کسب نمره 100 زهرا رجبي مهدي آباد در مهارت: صفحه گسترده (وليعصر (عج)). *کسب نمره 100 زهرا رجبي مهدي آباد در مهارت: واژه پرداز (وليعصر (عج)). *کسب نمره 100 مسيحا اشرف امامي در مهارت: ارائه مطلب (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 مسيحا اشرف امامي در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 مسيحا اشرف امامي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 مسيحا اشرف امامي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 مسيحا اشرف امامي در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 مسيحا اشرف امامي در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 رومينا جلالي در مهارت: ارائه مطلب (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 رومينا جلالي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 رومينا جلالي در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 رومينا جلالي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 رومينا جلالي در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 رومينا جلالي در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 رومينا جلالي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 علي ساري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (رواج فنون). *کسب نمره 100 خليل طاهرزاده چناني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (رواج فنون). *کسب نمره 100 الینا رضایی در مهارت: ارائه مطلب (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 الینا رضایی در مهارت: صفحه گسترده (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 الینا رضایی در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 الینا رضایی در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 الینا رضایی در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 الینا رضایی در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 الینا رضایی در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد عرفان اميني مطلق در مهارت: ارائه مطلب (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد عرفان اميني مطلق در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد عرفان اميني مطلق در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد عرفان اميني مطلق در مهارت: واژه پرداز (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 محمد عرفان اميني مطلق در مهارت: نقاشي (مدرسه بعثت). *کسب نمره 100 مجتبي صالحي در مهارت: صفحه گسترده (پژوهش سراي رازي بم). *کسب نمره 100 محدثه محمودي در مهارت: صفحه گسترده (پژوهش سراي رازي بم). *کسب نمره 100 احد شهسواري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پژوهش سراي رازي بم). *کسب نمره 100 محدثه طاهرآبادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (پژوهش سراي رازي بم). *کسب نمره 100 آتنا صريريان مباركه در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 حسين ملكوتي در مهارت: پايگاه داده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه برجي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پژوهش سراي رازي بم). *کسب نمره 100 علي دريجاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پژوهش سراي رازي بم). *کسب نمره 100 محمدامين خدائي علي آبادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدامين خدائي علي آبادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدامين خدائي علي آبادي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدامين خدائي علي آبادي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدامين خدائي علي آبادي در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدامين خدائي علي آبادي در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدامين خدائي علي آبادي در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 متين عباسي مقدم در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهسا محرم زاده بمپوري در مهارت: واژه پرداز (پژوهش سراي رازي بم). *کسب نمره 100 ماهان محمدي اصفهاني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ماهان محمدي اصفهاني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آسناسادات موسوي زاده در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آسناسادات موسوي زاده در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 آسناسادات موسوي زاده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پويا كاشفيان محمدي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پويا كاشفيان محمدي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 پويا كاشفيان محمدي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه مانيان در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه مانيان در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه مانيان در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه مانيان در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين بابائي سوداني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين بابائي سوداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين بابائي سوداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين بابائي سوداني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 محمدحسين بابائي سوداني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه رضائي سوداني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه رضائي سوداني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه رضائي سوداني در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه رضائي سوداني در مهارت: ارائه مطلب (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه رضائي سوداني در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 برديا مقدمي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پژوهش سراي رازي بم). *کسب نمره 100 مهرداد صادقي برزاني در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ابوالفضل رضائي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پژوهش سراي رازي بم). *کسب نمره 100 علي ايماني زاده در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثمين نصري نصرآبادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثمين نصري نصرآبادي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثمين نصري نصرآبادي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ثمين نصري نصرآبادي در مهارت: نقاشي (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه احمدي قهريزجاني در مهارت: صفحه گسترده (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 فاطمه احمدي قهريزجاني در مهارت: واژه پرداز (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 عارفه موحدي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 ريحانه نصري نصرآبادي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 الياس عمو در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 مهدي يزداني چم حيدري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 زينب اشرفيان در مهارت: صفحه گسترده (پژوهش سراي رازي بم). *کسب نمره 100 عليرضا باغخاني كروتي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پژوهش سراي رازي بم). *کسب نمره 100 مريم سادات مصطفوي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (اصفهان صفر يك). *کسب نمره 100 رضا رشيدي گمين در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پژوهش سراي رازي بم). *کسب نمره 100 زهرا اقتداري در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پژوهش سراي رازي بم). *کسب نمره 100 عرشيا خانقاهي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (پژوهش سراي رازي بم). *کسب نمره 100 زهرا درويشي هرزويلي در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (هوشمند رايانه پانيذصفرويك). *کسب نمره 100 فاطمه رسولي تواني در مهارت: مفاهيم فناوري اطلاعات (هوشمند رايانه پانيذصفرويك). *کسب نمره 100 بهنام رقاقي گرگري در مهارت: واژه پرداز (هوشمند رايانه پانيذصفرويك). *کسب نمره 100 حبيبه محمدي در مهارت: اطلاعات و ارتباطات (هوشمند رايانه پانيذصفرويك). *کسب نمره 100 حبيبه محمدي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (هوشمند رايانه پانيذصفرويك). *کسب نمره 100 سيده زهرا حسيني در مهارت: واژه پرداز (سورنا). *کسب نمره 100 علي كلهر در مهارت: واژه پرداز (سورنا). *کسب نمره 100 جواد خليلي در مهارت: استفاده ازکامپیوترومدیریت فایل (سورنا).


تمام حقوق این سایت برای بنیاد ICDL ایران محفوظ است.گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر(ICDL)، نام ها و نشان های تجاری متعلق به بنیاد ECDL/ICDL می باشد.بنیاد ICDL ایران وابسته به سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش،تنها نماینده رسمی بنیاد ECDL در ایران است.

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است

کلیه ی حقوق این سایت متعلق به بنیاد ICDL ایران می باشد
Copyright © 2015 ICDL IRAN
All rights reserved